VOORVADERS RECKERS van OMA


De geschiedenis van de familie Reckers in Nederland begint met een klein tussenvoegsel in het register Poorterakte van de entrées van nieuwe bewoners in de stad Breda in de redactie van dit register.

Deze stad heeft namenlijk geconstitueerd en in uitstekende staat bewaard, een register waar in alle binnenkomende zijn genoteerd tussen1632 en 1684. Zo verschijndt de naam Reckers voor de eerste in deze stad, genoemd op pagina 48 van dit register. De opmerking is tussen twee zinnen toegevoegd, gedateerd op 7 en 12 mei. Bij gebrek aan plaats tussen twee inschrijvingen was verdere uitleg niet mogelijk. Twee regeltjes dus, maar in 16 woorden wordt ons de geboorte van de dynastie Reckers in Nederland aangetoond.

De oorsprong van de Reckers

De man die op 7 mei 1638 in het zojuist bevrijde Breda zijn introk nam kwam van ver. Willem Reckers was zijn naam. Hij was geboren in Gülich (of Gulik) de nederlandse naam voor de duitse stad Jülich. Actueel bevind deze stad zich in Noord Rijnland Westphalien, gemeente Düren, district Keulen. Destijds maakte zij deel uit van het historische Hertogdom van Gülik Kleef, Berghe en Oost-Pruisen.

Op een hedendaagse kaart ligt dit stadje op een horizontale lijn halverwege tussen Maastricht en Keulen.

Voor de 175 km tussen Gulik en Breda is in onze tijd 1'5 uur nodig, maar in 1600 bestonden er geen autobanen, en in ieder geval had hij zijn stad verlaten, niet wetende dat hij zich zo dicht bij de zee zou vestigen. Breda ligt niet ver van Zeeland. Waarschijnlijk heeft de reis meerdere jaren geduurd. Hij was gehuwd. Bij het huwelijk van een van zijn dochters blijkt dat zij uit Nimmegen (Nijmegen) kwam wat nu niet direct op deze lijn ligt. Andere etapes vermelden dat Willem uit Roermond kwam.

De stad Breda

Deze stad die op het ogenblijk 200 duizend inwoners telt heeft altijd een belanrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Zijn Baronnie was welbekend evenals de landheren met Hendrik van Schoten aan het hoofd in 1167. Breda is bekend geworden sinds de Spaanse Belegering, een roerig tijdperk met heldendaden van de bevolking in opstand tegen de bezetter.De verenigde provinciale staten zijn hier opgericht.Velasquez heeft de capitulatie van Breda vereeuwigd in een beroemd schilderij "De overdracht van Breda", na de bezetting van Breda in 1624 , die 9 maanden heeft geduurd.Na de laatste belegering van 3 maanden in 1637 door de troepen van Frederik Hendrik van Oranje Nassau kwam deze aan de macht en sloot de stad definitief aan bij de Verenigde Provincies van Nederland.

Onze emigrant koos dit moment om zich in Breda te vestigen.
In ditzelfde jaar dat Breda eindelijk een zekere kalmte heeft gevonden brak in de Provincie Noord Holland de tulpenrevolutie uit, tengevolge van de schandalige speculatie op de prijs van de tulpenbollen.

De vestiging van de familie RECKERS in Breda
Het kleine tussenvoegsel op pagina 48 leert ons in enkele woorden verschillende feiten;
- De persoon die zich aan de stadspoort meld heet Willem Reckers
- Zijn waarschijnlijke herkomst is Gulich (of Gulick) in Duitsland
- Hij is leerbewerker van beroep, aangeduid door het woord " velploter "
- Hij is vrijgesteld van entréérechten
- De plaats van herkomst was Roermond.

We hebben hier het bewijs dat de familie Reckers uit Duitsland kwam en vervolgens eerst in Breda en daarna in Rotterdam heeft geleefd. Willem heeft ook in Nijmegen gewoond, want zijn dochter Barbara geeft deze stad aan als zijnde haar geboorteplaats in haar trouwakte in 1666.

De origine van de Reckers is dus een Duitse streek, buurlandschap van de familie Huijgen (Stad Waterdorf dichtbij Munster) die loopt via Wees en ook Nijmegen om uit te komen in Rotterdam.

Het is duidelijk dat Joseph Huijgen en Geertruida Reckers, die in Rotterdam geboren zijn in de laatste jaren van de 19e eeuw en die deze stad in 1920 verlaten hebben om een gezin met 15 kinderen te stichten in Haarlem volkomen onwetend waren van de gelijktijdige emigratie van hun respectivelijke voorouders !

Het tussenvoegsel in 1638 op het register van de entréés is zoveel te meer waardevol, daar de archieven van Breda alleen over de archieven van de Lutherse Grote Kerk beschikken, waar in alleen de geboorten en de huwelijken zijn opgetekend vanaf 1650.

De Reckers beginnen dus voor ons te bestaan vanaf deze datum. We weten dus niet hoe de exacte samenstelling was van de familie van Willem toen hij de drempel van de stad overschreed op 7 mei 1638. We kunnen wel met zekerheid vaststellen dat hij in 1650 gehuwd was met Anna N. en dat ze een zeker aantal kinderen hadden door het feit dat hun respectivelijke trouwaktes bestaan vanaf 1666.

Geboorte van de eerste Nederlanse Reckers

Tussen 1650 en 1665 geven alleen 2 akten informaties over het jonge gezin gesticht door Willem in Breda.
Allereerst in nov. 1650 een doodgeboren kind helaas zeer gangbaar in die tijd. Vervolgens in 1653 op 2 maart de geboorte van een jongen, Willem, die ons interresseert. Hij was het laatste kind van Willem en de enige geboren in Breda.De oudsten waren geboren of in Breda tussen 1638 en 1650 of daar voor in andere steden.


- De oudste Barbara trouwt in 1666. De kinderen krijgen de naam van Matthijszen, waarschijnlijk een aanpassing van de naam Mattheus. De zeer beschadigde trouwakte vermeld de naam van de echtgenoot als zijnde Pieter Mattheus van Kakercken -gangbare naam in Breda.
Hij kwam ook uit Gulich wat nadere opklaring verdient.
- Anneke trouwt met een bakker Paul Mattheusen, waarvan de 7 kinderen de achternaam Smits dragen.
- Een eerste Willem kreeg 4 kinderen met Anna Winters en één met Lisbeth Brouwers.
- Conradius, gehuwd met Anna Masuer had talrijke nakomelingen, hijzelf had 9 kinderen, zijn zoon Jacobus 8 en een andere had 9 kinderen.
- Helena kreeg 8 kinderen met Pieter Huttenhem.
- De derde generatie van de lijn van onze Reckers komt voort uit de laatste zoon Willem en van de 8 kinderen die hij heeft gehad met Elisabeth Kuijtbrouers wordt deze lijn voortgezet met zijn laatste zoon Jacobus geboren in 1696.

Met deze laatste blijven we in Breda, waar hij trouwt met Josephina van den Raes. Dit verloopt niet zonder euvel want hun eerste kind was buitenechtelijk. De griffier van de kerk heeft het haar laten voelen door te weigeren haar naam te vermelden. Ze staat ingeschreven als van Aa, de naam van de peter en meter. Ze zijn tenslotte gehuwd 4 maanden voor de geboorte van hun 2e kind in nov. 1722. Hij wordt de voorvader Hendricus.

We zijn nu aan de 4 e generatie uit Breda, hij huwt een jong meisje geboren in Etten ; Maria van den Heiden in 1747. Van de kinderen die geboren worden onthouden we alleen Cornelius, geboren in 1759. We hadden graag willen weten wat zijn beroep was want we vinden hem genoemd in diverse plaatsen en hij is dus moeilijk te volgen.

We verlaten inderdaad Breda met de 5e generatie. Voordat hij zich in Rotterdam vestigde, waar de Reckers in de 19e eeuw wonen is het toch mogelijk geweest te weten waar zij woonden door de geboorte akten van alle of een deel van de kinderen. Hij huwde Anna Kooijman die hij buiten Breda ontmoette. Ze hebben achtereenvolgens gewoond in :

. Lochem (geboorte van Marianne in 1790),
. Tiel (Anna in 1797 en Henricus, groot-vader van Oma, in 1801),
. Kampen (Jacobus Joannes in 1803),
. Hoorn (Jacobus Reijnoldus in 1805)
. ‘s Hertogenbosch (Petrus in 1810).

Misschien bestonden er nog andere woonplaatsen en andere kinderen, maar die hier genoemd zijn hebben hun ouders gevolgd toen zij in Rotterdam hun intrek namen.

De 6e generatie voorouders is die van Henricus, de eerste Reckers waar we het gezicht van kennen. Hij woonde zijn leven lang in Rotterdam. Henricus trouwde met een afstammeling van een oude Franse familie, die in Den Haag woonde. Marie Françoise Virginie Caron, die naar het schijnt 20 maal zwanger is geweest. Van 15 kinderen zijn de geboorte akten bekend. De Reckers hebben Rotterdam bevolkd.

Henricus (Hans) was kantoorbediende toen hij trouwde in 1827 en naar het schijnt was hij later messen en scharen handelaar.

Henricus Joannes Christianus Reckers    Marie Françoise Virginie Caron
    4/4/1801 Tiel, 4/11/1886 R’dam1805 den Haag, 11/4/1878 R’dam


Een van de vele kinderen Mari Cornelius geboren in 1848 heeft alhoewel hij doofstom was een mooie carière opgebouwd als drukker en uitgever en hij heeft een degelijke opvoeding aan zijn kinderen gegeven. We hebben reeds opgemerkt dat het hele voorgaande geslacht - wonende in de stad - meer mogelijkheden had van opvoeding en beroepskeuze dan hun tijdgenoten op het platteland.

        Mari Cornelius Reckers    Barbera Maria Wilhelmina Tieman
27/1/1848 R’dam, 30/1/1932 R’dam1/08/1864 R’dam, 19/12/1923 R’dam


De 8e generatie Reckers is goed bekend want hier figureerd Geertruida, (Truus) die de voorbeeldige moeder is geworden van 15 kinderen, allen in leven, wat uitzonderlijk is. We zijn in het midden van de 20e eeuw met grote vooruitgang in geneeskunde en hygiène, maar 15 getrouwde kinderen en 40 kleinkinderen blijft een hele prestatie. Voor deze laatsten die haar hebben gekend onder de naam van Oma Huijgen was het belangrijk om aan hen de geschiedenis van de familie Reckers te vertellen.

Geertruida Teodora Josephina Reckers          Joseph Arnoldus Huijgen
 5/5/1898 R’dam, 3/9/1986 Haarlem2/6/1893 Schiedam, 5/5/1965 Haarlem

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

7 mei 1638 Eerste officiele document met de naam Reckers
Het gaat om de pagina 48 van het register van de entréés van de stad Breda, het Poorterakte
Twee zinnen zijn tussengevoegd om de komst van Willem Reckers aan te kondigen, hij komt uit Roermond.